RODO, polityka prywatności i cookies. Poznaj warunki użytkowania strony - Przeczytaj
Zgadzam się

Dawidex - producent torebek damskich
Regulamin hurtowni internetowej

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Hurtownia internetowa , dostępna pod adresem internetowym dawidex.com, prowadzona jest przez Mariana Kacprzyka i Pawła Łyko prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Dawidex"s.c., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5731421925, REGON 150194628.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem hurtowni.

§ 2

Definicje

 1. Użytkownik

Osoba fizyczna, os. prawna lub jedn. organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w internetowej hurtowni torebek:dawidex.com na cele związane z działalnością gospodarczą, a więc osoba nie będąca konsumentem.

2. Przedsiębiorca

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z hurtowni.

3. Hurtownia

Hurtownia internetowa prowadzona przez sprzedawcę pod adresem internetowym dawidex.com.

4. Umowa zawarta na odległość

Umowa zawarta z użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin

            Niniejszy regulamin hurtowni.

6. Zamówienie

Oświadczenie woli użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

7. Konto

Konto użytkownika w hurtowni, są w nim gromadzone dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w hurtowni.

8. Formularz rejestracji

Formularz dostępny w hurtowni, umożliwiający utworzenie konta.

9. Formularz zamówienia

Interaktywny formularz dostępny w hurtowni umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk

Element oprogramowania hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez użytkownika produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt

Dostępna w hurtowni rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między użytkownikiem a sprzedawcą za pośrednictwem hurtowni internetowej.

§ 3

Kontakt z hurtownią

 1. Adres Sprzedawcy: Szarlejka, ul. Łukaszewicza 11 42-130 Wręczyca Wielka.

 2. Adres email sprzedawcy: sklep@dawidex.com

 3. Numer telefonu sprzedawcy: 695238286

 4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy 49 1140 2004 0000 3002 7560 3059.

 5. Użytkownik może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z hurtowni, w tym przeglądania asortymentu hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (email),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością hurtowni internetowej z infrastrukturą techniczną klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu hurtowni wymaga założenia konta. Składanie zamówień przez użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie hurtowni możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.

 3. Ceny podane w hurtowni są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez użytkownika składa się cena za produkt

  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której użytkownik jest informowany na stronach hurtowni w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w hurtowni

 1. Użytkownikami hurtowni mogą być tylko osoby posiadające działalnośćgospodarczą zarejestrowane w portalu i posiadające aktywne konto na dawidex.com.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który można znaleźć na stronie głównej hurtowni.

 3. Dane firmy użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym i uzupełnione w pełni w formularzu rejestracji.

 4. Po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji hurtownia udostępnia możliwość wglądu do cen produktów oraz zakupów na stronie.

 5. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych firmowych/osobowych podanych wcześniej w formularzu użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je w swoim koncie.

 6. Konto użytkownika jest imienne i nie może być udostępniane osobom trzecim.

 7. Założenie konta w hurtowni jest darmowe.

 8. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

  formularzu rejestracji.

 9. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

  sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do hurtowni

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do

  koszyka” (lub równoznaczny) ;

 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Użytkownik może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

  produktu:

  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

  c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem hurtowni.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a. Płatność przy odbiorze

  b. Płatność za pobraniem

  c. Płatność przelewem na konto sprzedawcy

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

  znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między użytkownikiem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez użytkownika zamówienia za pomocą formularza zamówienia w hurtowni internetowej zgodnie z § 7 regulaminu.

 2. Złożenie zamówienia (poprzez formularz) skutkuje wysłaniem przez system automatycznego potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 3. Zespół hurtowni weryfikuje każde złożone zamówienie z aktualnymi stanami towarowymi i przekazuje informację zwrotną do użytkownika (możliwe formy kontaktu: e-mail, telefon).

 4. Ostatecznie zaakceptowane przez użytkownika zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem kuriera – do każdej przesyłki jest załączona faktura Vat.

 5. W przypadku wyboru przez użytkownika:

  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, użytkownik

  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, użytkownik obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 6. Jeżeli użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez użytkownika podczas składania zamówienia.

 7. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, użytkownik ma

  możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich

  produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 8. Początek biegu terminu dostawy produktu do użytkownika liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez użytkownika sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 9. W przypadku wyboru przez użytkownika odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez użytkownika w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej użytkownika lub telefonicznie.

 10. Dostawa produktu do użytkownika jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi

  inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane użytkownikowi na stronach hurtowni internetowej

 11. Odbiór osobisty Produktu przez użytkownika jest bezpłatny.

§ 10

Reklamacja i zwroty

 1. Zakupiony towar podlega reklamacji w razie stwierdzenia jego niezgodności z uzgodnionym zamówieniem użytkownika.

 2. Reklamacja użytkownika jest rozpatrywana w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz w niektórych przypadkach o regulamin firmy kurierskiej.

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji konsumenckiej jest zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód sprzedaży.

 4. Pod reklamacją konsumencką rozumie się reklamację złożoną przez klienta użytkownika, który później zgłasza ją do hurtowni.

 5. Reklamacja konsumencka jest rozpatrywana w oparciu o ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

 6. W przypadku reklamacji towaru użytkownik proszony jest o skontaktowanie się z biurem obsługi klienta przez e-mail sklep@dawidex.com lub telefonicznie 695238286.

 7. Zareklamowany towar należy przesłać na adres korespondencyjny (Szarlejka, ul. Łukaszewicza 11 42-130 Wręczyca Wielka) koszt przesyłki ponosi użytkownik.

 8. Reklamacje na towary odsyłane bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą rozpatrywane.

 9. Hurtownia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi użytkownika o sposobie jej realizacji.

 10. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), hurtownia zwróci użytkownikowi równowartość ceny towaru (która zostanie odliczona przy kolejnym zamówieniu) lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.

 11. Przedmiot rozpatrzonej reklamacji (naprawiony/wymieniony towar) zostanie odesłany wraz z następnym zamówieniem użytkownika.

 12. Przedmiot rozpatrzonej reklamacji (naprawiony/wymieniony towar) powinien zostać odebrany przez użytkownika w okresie jednego roku od otrzymania informacji o możliwości jej odbioru.

 13. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte, powstałe z winy producenta.

 14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej hurtowni bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 11

Dane osobowe/firmowe w hurtowni internetowej

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem hurtowni

  internetowej jest sprzedawca.

 2. Dane osobowe/firmowe użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem hurtowni internetowej zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych/firmowych użytkowników hurtowni internetowej mogą być:

  a. W przypadku użytkownika, który korzysta w hurtowni internetowej ze sposobu dostawy

  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

  b. W przypadku użytkownika, który korzysta w hurtowni internetowej ze sposobu płatności

  elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w hurtowni internetowej.

 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych/firmowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach, zależnie od wyrażonej zgody:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  2. wysyłania ofert, newslettera - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  3. do celów korzystania przez Państwa z udostępnianych opcji serwisu dawidex.com - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w momencie rejestracji w serwisie dawidex.com.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, bądź wprowadzone przez Państwa dobrowolnie podczas uzupełniania informacji o sobie po zalogowaniu się do serwisu dawidex.com.
 3. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

§ 13

Przechowywanie i usuwanie danych

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania przez formularz kontaktowy będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 6. Dane podane podczas rejestracji w serwisie dawidex.com oraz później podczas uzupełniania informacji profilowych przechowywane będą przez czas aktywności profilu, tzn. do czasu skasowania profilu przez użytkownika.

§ 14

Prawo do cofnięcia zgody, prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych, bądź dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane do Państwa albo bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 6. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego biura na sklep@dawidex.com
 7. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez hurtownię internetową zawierane są w języku polskim.

  Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych, a także do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia sklepu.

 4. Treści prezentowane na stronach dawidex.com nie są ofertą handlową ważną w okresie jej udostępniania w Internecie.

 5. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło użytkownika.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.